Nieuws

PERSBERICHT PARTIJ VOOR OUD EN JONG GROEN LINKS

Persbericht 23 mei 2017

Partij Voor Oud en Jong en GroenLinks bundelen krachten in Heeze-Leende.

 

De Partij voor Oud en Jong (PvOJ) doet samen met GroenLinks mee aan de gemeenteraads-verkiezingen van 2018. De PvOJ laat al jaren een links geluid horen, haar programma heeft een sterke sociale basis. GroenLinks wil voor het eerst in Heeze-Leende meedoen met de verkiezingen. Zij zochten bij voorkeur aansluiting bij een bestaande lokale partij. Het programma en de opstelling van de PvOJ gaven voldoende aanleiding om samenwerking te verkennen. De PvOJ zag kans haar partijprogramma te verstevigen met de inbreng van GroenLinks o.a.  op het gebied van groen en milieu. Gesprekken tussen beide groeperingen resulteerden in het besluit om een gezamenlijke lijst te vormen. De PvOJ-GroenLinks combinatie laat daarmee een breed progressief geluid horen in Heeze-Leende. De kennis van een landelijke groene en linkse partij wordt gecombineerd met die van een sociale lokale partij. Wat kunt u van deze nieuwe combinatie verwachten? Hier volgen een aantal speerpunten.

 

Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp zijn parels in het groen. Voor een fijn leefklimaat zijn aantrekkelijke, groene dorpskernen net zo belangrijk als winkels, scholen, zorg en andere voorzieningen. Groen is ook goed voor de economie, want met onze historische gebouwen en ons groen lokken we de zo gewenste toeristen en ondernemers de dorpskernen in. Voorzieningen, bedrijvigheid en bereikbaarheid zijn van levensbelang. Helaas gaan nieuwbouw en verbetering van het wegennet soms slecht samen met het behoud van die groene parels. De geschiedenis leert hoe makkelijk het mis kan gaan. Veel erfgoed is verdwenen. Het centrum van Leende versteent steeds meer. Bij uitvoering van het centrumplan Leende moet ook aandacht zijn voor groen. De gemeentehuistuin te Heeze mag niet opgeofferd worden aan een verhuizing van Albert Heijn met 156 parkeerplaatsen. In een bruisend dorpshart horen de Brabantsedag, carnaval, kermis, bomen en bankjes en wie weet ooit een horecaplein. De bouw van het enorme appartementencomplex Toversnest heeft de pastorietuin en ons dorpsgezicht fors aangetast. Wij willen deze unieke tuin voor de toekomst behouden.

 

De verkeersproblemen in de dorpskernen hebben een regiobreed verkeersplan nodig, geen ad hoc deeloplossingen waarvan de effectiviteit niet vast staat. Onderzoek naar regionale verkeersstromen is nodig om te voorkomen dat er geld verspild wordt aan verkeerde beslissingen. De randweg wordt gefinancierd uit de woningbouw in de Bulders. Wat als er minder huizen komen door tegenvallende verkoop en verhuur? Daar moet nu al over nagedacht worden. De aanleg van de randweg zal het centrum van Heeze niet verkeersluw maken zo lang dit niet samen gaat met extra maatregelen, zoals het onaantrekkelijk maken van de Kapelstraat voor doorgaand verkeer. De nadelen van de aanleg van de randweg om Heeze zijn onvoldoende bekeken, zoals toenemend sluipverkeer door Leende. Voor het fileleed in Leende moet een oplossing komen.

 

Het gebruik van de fiets moet worden gestimuleerd. Er is wel een fietsplan, maar geen uitvoerings-plan en dus gebeurt er nauwelijks iets aan het veiliger maken van fietspaden en de aanleg van betere fietsverbindingen. Woon-werkverkeer per fiets moet aantrekkelijker worden, o.a. door het verbeteren van recreatieve fietspaden naar Geldrop en Eindhoven.

 

 

 

Verkeersveiligheid moet worden verbeterd door extra maatregelen in woongebieden en dorps-kernen. Hierbij hoort o.a. het aanpakken van te hard rijdende auto's en verbetering van de weginrichting. De Kapelstraat in Heeze moet veiliger. De Dorpsstraat in Leende moet ook een 30 km.-zone worden. Er moet beter gecontroleerd worden op handhaving van 30 km.

 

Het woningaanbod in onze gemeente sluit niet goed aan op de vraag. Starters, singles en nieuwkomers kunnen nauwelijks een betaalbare woning vinden. Er moeten voldoende levensloop-bestendige woningen voor ouderen en voor mensen met een beperking zijn. De woonwensen van onze inwoners moeten leidend zijn, niet de winst van projectontwikkelaars en gemeente.

 

Iedereen doet mee in Heeze-Leende, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, status-houders en laaggeletterden. Meedoen kan door betaald werk maar ook door vrijwilligerswerk. De bibliotheek moet maximaal gesteund worden want met een breed aanbod aan cursussen kan de bieb hier een belangrijke rol spelen.

 

Zorg moet bereikbaar en betaalbaar zijn voor iedereen. Mensen met een beperking moeten de hulp krijgen die ze nodig hebben om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

 

Een open en betrouwbare gemeente is belangrijk. Inwoners moeten zich gehoord voelen als er vragen, ideeën of zorgen zijn. De gemeente is er voor de burger en niet andersom. Inspraak is daar-voor onmisbaar. Mensen moeten zo vroeg mogelijk betrokken worden bij plannen die hun directe omgeving raken. Communicatie is niet alleen informeren, maar vooral ook luisteren. De betrokken burger die merkt dat er slecht geluisterd wordt naar zijn of haar mening haakt af.

Er wordt regelmatig gekozen voor het regelen van zaken binnen besloten raadsbijeenkomsten. Dat past niet in een open gemeente en zou alleen mogen gebeuren als dat vooraf goed is onderbouwd. Betrouwbaar zijn is ook ingrijpen als regels worden overtreden, ongeacht wie de overtreder is.

 

Industrie en veehouderij zorgen niet alleen voor werkgelegenheid, maar in sommige gebieden ook voor fijnstof, stank en verkeersoverlast. Mest en stikstof schaden de natuur waar we juist zo trots op zijn. Om het milieu en onze gezondheid beter te beschermen zouden de huidige emissienormen en bestemmingsplannen kritisch bekeken moeten worden. Weidevogels en insecten hebben het moeilijk. In onze buitengebieden moet ook plaats zijn voor wilde planten en dieren, prettig wonen, sport en recreatie. De omgevingsdienst moet goed controleren of bedrijven, zoals die op industrie-terrein Poort43, zich aan de afspraken houden. Omwonenden die melding doen van overlast moeten serieus genomen worden. Wij streven naar een gemeente die verantwoordelijkheden niet over laat aan hogere overheden, maar hardop de vraag stelt: hoe willen we dat onze omgeving eruit ziet? En hoe kunnen we dat bereiken?

 

Om (drugs)afvaldumping in buitengebieden tegen te gaan moet er meer toezicht komen. Bospaden moeten afgesloten worden voor verkeer dat daar niets te zoeken heeft.

 

We streven naar een duurzame gemeente die groene energie, energieneutraal bouwen en hergebruik stimuleert. Wateroverlast komt steeds vaker voor. Droge voeten houden is niet alleen een taak van het waterschap. Wij kunnen allemaal bijdragen door verstening van bijvoorbeeld tuinen tegen te gaan. Acties zoals 'Tegel eruit, plant erin' kunnen daarbij helpen.

 

Dit is een greep uit de onderwerpen die in het verkiezingsprogramma verder uitgewerkt zullen worden. Wilt u ook dat een links geluid in de gemeenteraad meer gehoord wordt en overweegt u politiek actief te worden? Neem dan contact op met Herman den Dulk.

 

Namens Partij voor Oud en Jong en GroenLinks:

 

Frans Maas, Sandra de Haan, Herman den Dulk, Kees Smedema