Nieuws

DE REACTIE VAN DE PARTIJ VOOR OUD EN JONG OP DE KADERNOTA 2018

                                                                                                 

Allereerst wil De Partij Voor Oud en Jong maar zeker ook de nieuwe combinatie Partij Voor Oud en Jong Groen Links de makers van deze kadernota dank zeggen.

Een kadernota die, voor 2018 tot en met 2021, een positief resultaat laat zien is niet verkeerd  Wil niet zeggen dat er onzerzijds geen op of aanmerkingen zijn.

Met de technische uitgangspunten kunnen wij ons verenigingen . PVOJ had één opmerking, dat wij het vreemd vonden dat werd voorgesteld de index voor o.a. loonkosten alleen in 2018 aan te passen en voor de overige jaren de eerder gehanteerde 1%in tact laten. Dat kon leiden tot mogelijk toekomstige bezuinigen wat wij een risicovolle optie vinden. Gelukkig, met de uitkomst van de meicirculaire, wordt hierop terug gekomen.

Grote projecten

Centrumplan Leende

Een uiteindelijke beslissing over het centrum van Leende, laat lang op zich wachten. Voor PVOJ moet de beslissing in 2017 genomen worden over dit plan, zodat in 2018 kan worden gestart met de realisatie. Motie Realisatie zal ook betekenen dat de KBO en de jongeren die gebruik maken van de bovenverdieping van het RABO-pand hun locatie moeten verlaten . Hiervoor moet tijdig een oplossing worden gevonden, Hiervoor zullen we een motie indienen.

Nu de kadernota een royaal positief resultaat laat zien en over de financiële gevolgen van het MFA geen duidelijkheid is  willen wij voorstellen om een belangrijk deel van dit positief bedrag te besteden om de oplossing van de eventuele financiële gevolgen van het niet door gaan van de overeenkomst met de woningbouwverenigingen. Graag hoort PVOJ hoe de overige partijen in deze raad hier over denkt zodat we hiervoor evt. een amendement kunnen indienen.

Centrum Visie Heeze

Ook voor Heeze geld dat er snel duidelijkheid moet komen wat wij met het centrum willen. Geen Albert Heijn in het dorpshart . Daar was PVOJ duidelijk in. Wel een bruisend centrum met horeca en groenvoorziening. Een centrum dat leeft en aantrekkelijk is voor iedereen.

Wij zien graag dat er in 2017 gestart wordt met het maken van een uitvoeringsplan.

Bulders/Randweg/Centrale As

PVOJ ziet de voorbereidingen voor de woningbouw in de Bulders en de aanleg van de Randweg met belangstelling tegemoet, wel met de opmerking dat in dit plan voldoende aandacht  moet zijn voor fietsers , groenvoorziening  voetgangers  , verkeersveiligheid van de Muggenberg gelet op de ligging van een kinderdagverblijf en scouting aan deze weg Wij zijn  van mening dat de  realisatie van de volledige randweg in een totaalplan bekeken moet worden. Deeloplossingen  die leiden tot verkeersproblemen zullen wij niet steunen . Wat betreft de woningbouw in de Bulders maar ook in het programma volkshuisvesting missen wij de aandacht voor senioren woningen.

Voor de uitvoering van het wilden zwijnenplan maken wij graag middelen vrij. De overlast en schade die de zwijnen veroorzaken dient aangepakt te worden. Met de uitvoering van dit plan hopen wij dat de agrariërs en overige die overlast ondervinden snel van dit probleem verlost zijn

Het structureel inzetten van een gastvrouw kan onze goedkeuring dragen. De klantvriendelijkheid zal hierdoor mogelijk verhoogd worden .

In verband met de vergrijzing en de eventuele gevolgen daarvan is een pilot starten onder de paraplu langer thuis een goed idee. Om hiervoor direct een sociaal makelaar/kwartiermaker in te zetten lijkt ons wat te voorbarig. Laten we eerst eens kijken hoe het één en ander vorm te geven.

Het omvormen van de bibliotheek tot een sociaal cultureel centrum waar ruimte is voor alle pijlers uit de bibliotheekwet waar tevens een ontmoetingsplaats is voor oud en jong vinden wij een goede zaak.

Het Sociaal Domein is en blijft een gecompliceerd verhaal. Tot op heden werkt de werkgroep Sociaal Domein niet of niet voldoende, PVOJ roept de verantwoordelijke wethouder op deze werkgroep regelmatiger bij elkaar te laten komen om de complexiteit van deze materie te bespreken en meer duidelijkheid te geven.

De Brabantse Dag is een evenement dat niet meer weg te denken is in onze gemeente. Zij zet Heeze tot ver over de gemeentegrens op de kaart. Goede voorzieningen voor wagenbouwers zijn belangrijk, vandaar dat wij bereid zijn een budget vrij te maken voor het duurzaam  inrichten van locaties voor wagenbouwers.

Voor de Langstraat/oostrikkerstraat te Leende worden al geruime tijd plannen gemaakt . Op enig moment werd er zelfs een filmpje getoond hoe deze weg zou moeten worden. Nu wordt voorgesteld om de kwaliteitsverbetering van deze straat pas in 2019 op te pakken dit omdat de muggenberg voorrang moet hebben. Kennelijk is de wil tot snel verbetering van deze weg niet echt aanwezig. PVOJ wil over de kwaliteitsverbetering van deze weg nu graag duidelijke afspraken maken. Vandaar een motie.

Wij vragen ons af of het wel een goed plan is om , zoals wordt geadviseerd,  de 25-jarige investeringslast inzake samen mee naar de A-2 niet ten laste te brengen van de structurele begrotingsruimte.

De gemeente Heeze-Leende is een groene, leefbare en aantrekkelijke gemeente. Het streven van PVOJ is dat de gemeente Heeze- Leende een  duurzame groene, leefbare, aantrekkelijke gemeente  blijft die groene energie, energieneutraal en hergebruik stimuleert. Wij vinden het een goed plan om een deel van het vrijvallende MRE-budget in te zetten om te komen tot een duurzaamheidsbeleid

Fractievoorzitter De Partij Voor Oud en Jong

F.M.P. Maas