Verkiezingsprogramma 2018-2022

Het kan anders. Het moet anders.

Ook in de Gemeente Heeze – Leende

De Partij voor Oud en Jong (PvOJ) doet samen met GroenLinks mee aan de gemeenteraads-verkiezingen van 2018. De PvOJ laat al jaren een links geluid horen, haar programma heeft een sterke sociale basis. GroenLinks doet voor het eerst in Heeze-Leende mee met de verkiezingen. Zij zochten bij voorkeur aansluiting bij een bestaande lokale partij. Het programma en de opstelling van de PvOJ gaven voldoende aanleiding om samenwerking te verkennen. De PvOJ zag kans haar partijprogramma te verstevigen met de inbreng van GroenLinks o.a. op het gebied van natuur , milieu en duurzaamheid.  Gesprekken resulteerden in het besluit om een gezamenlijke lijst te vormen en een gezamenlijk programma op te stellen. De PvOJ-GroenLinks combinatie laat daarmee een breed progressief geluid horen in Heeze-Leende. De kennis van een landelijke groene en linkse partij wordt gecombineerd met die van een sociale lokale partij.

Wat kunt u van deze nieuwe combinatie verwachten?

De 12 belangrijkste speerpunten uit ons programma zijn:

 1. Verkeer  Het oplossen van de verkeersoverlast in alle kernen door het  opstellen van een samenhangend verkeers- en vervoersbeleid  waarin zijn opgenomen o.a.:
  • na aanleg van de randweg in Heeze, instellen van een verblijfsgebied in de Kapelstraat en (doorgaand) autoverkeer sterk te beperken (bevoorrading blijft mogelijk).
  • sluipverkeer door Leende, Heeze  en Sterksel tegengaan door  de afzonderlijke plannen (randweg Heeze,  nieuwe weg van de Poortmannen naar de A2 – de centrale as, Sterksel - samen op weg naar de A2, bevordering doorstroming  A2 en A67) in samenhang  te bekijken en op elkaar af te stemmen.
  • het instellen van het verblijfsgebied in de kern van Leende (Dorpstraat ten zuiden van de kerk) waarbij de auto enkel nog te gast is.
  • het voorrang geven aan de fiets en verbetering van het fietsnetwerk voor scholieren, forensen en recreanten.
  • de snelheid op vrijwel alle wegen buiten de bebouwde kom tot 60 km/uur verlagen en maximumsnelheden binnen en buiten de bebouwde kom daadwerkelijk handhaven.

 

 1. Klimaat, Energie en Duurzaamheid  We willen dat de gemeente een plan maakt met maatregelen om Heeze-Leende zo snel mogelijk  energieneutraal te maken. Energieneutraal houdt in dat we binnen onze gemeentegrenzen net zoveel duurzame energie (zon, wind of biomassa) opwekken als  we verbruiken. Alle huishoudens, bedrijven, woningcorporaties, scholen en zorginstellingen worden hierin meegenomen. Dit betekent o.a.:
  • dat we de Bulders en andere nieuwbouwplannen energieneutraal bouwen zonder gasaansluiting.
  • dat we energie coöperaties gaan faciliteren voor het lokaal opwekken van energie.
  • de gemeente  duurzaam moet gaan inkopen en al haar eigen vastgoed verder verduurzaamt.
  • dat we inwoners willen stimuleren om hiervoor passende  initiatieven te nemen.

 

 1. Leefbaarheid kernen  We willen dat er voordat er onomkeerbare beslissingen genomen worden eerst een beleidsvisie/centrumplan voor het Centrum van Heeze wordt opgesteld samen met de Horeca, de Winkeliersverenigingen,   omwonenden en eventueel kleine ondernemers.  Dat in Leende in 2018/2019 met de uitvoering van het centrumplan wordt gestart. Hierbij neemt PvOJ-Groenlinks het standpunt in:
  • dat iedere kern zijn eigen identiteit moet kunnen blijven houden.
  • dat er geen XL supermarkt komt op de Zuidzorg locatie in Heeze. Wij zijn voorstander  van de vestiging van een dergelijke winkel aan de rand  van de kom. 
  • dat we de tuin van het gemeentehuis willen behouden o.a. voor evenementen

 

 1. Zorg  Ouderen en mensen met een beperking verdienen op de gehele mens gerichte zorg. Wij vinden dat de zorg breder moet zijn dan alleen het beter maken van de patiënt. Er moet oog zijn voor álle problemen waar mensen mee te maken hebben: werk, inkomen, wonen, welzijn, gezondheid (waaronder jeugdzorg). Al die terreinen moeten niet apart, maar in samenhang worden aangepakt.   Dat betekent wat ons betreft:
  • dat Jeugdzorg voor ieder kind dat in de knel zit toegankelijk is.  Er mogen geen wachtlijsten zijn.
  • dat bij contracten met zorgaanbieders op de eerste plaats gekeken wordt naar de kwaliteit van de zorg en daarna naar de financiën.
  • dat er meer werk wordt gemaakt van preventie en vroegsignalering om problemen in een vroegtijdig stadium te voorkomen.  Dit kan en mag leiden tot professionele `scope.scope.bemoeizorgscope.u00b4.Wijwillendemaatschappelijk(scope.scope.opbouw)scope.scope.werkerterugindewijk.scope.scope.nscope.tscope.tscope.scope.dathetgelddatvoordezorgbeschikbaarwordtgesteldookaandezorgwordtbesteed.scope.scope.nscope.tscope.scope.nscope.tscope.scope.nscope.scope.nscope.nscope.scope.nscope.nscope.scope.nscope.tscope.scope.Wonenscope.scope.Wewillenmeerspreidingvanwoningbouwoverdeverschillendekernen.ErmagnuvrijwelalleenindeBuldersinHeezegebouwdworden.Bijdebouwvanwoningen:scope.scope.nscope.nscope.tscope.scope.nscope.tscope.tscope.scope.willenwebouwennaarbehoeftemeteengoedemixvankoopenbetaalbarehuurwoningen.Hierbijhebbenwemetnameoogvoorsocialewoningbouw,scope.scope.woningenvoorstartersensinglesenmensenmeteenbeperking.scope.scope.nscope.tscope.tscope.scope.willenwestimulerendaterverschillendewoonvormenvoorouderenbeschikbaarkomen(scope.scope.o.a.aanleunwoningen,scope.scope.zorgwoningen)scope.scope.endatdegemeentezichsoepelopsteltbijderealisatievanmantelzorg-scope.scope.enkangoeroewoningen.Kortomlevensloopbestendigbouwen(scope.scope.bijvoorbeeldgeenonnodigevergunningseisen).scope.scope.nscope.tscope.scope.nscope.tscope.scope.nscope.scope.nscope.n 

   1. Landbouw en leefbaarheid buitengebied  We vinden dat  de negatieve invloed van intensieve veehouderij op natuur, milieu en de volksgezondheid beperkt moet worden (geen nieuwe megastallen). We willen:
   • de dialoog voeren met de agrariërs  om hen te ondersteunen bij de transitie naar duurzamere vormen van landbouw die minder  milieubelastend zijn.
   • de landbouw faciliteren bij de overgang naar alternatieve activiteiten (bijvoorbeeld zorgboerderijen, verblijfsrecreatie, productverkoop, educatie, natuurbeheer).
   • dat er stappen worden gezet om de leefomstandigheden voor wilde planten, vlinders, insecten en dieren in het buitengebied te verbeteren door minder te maaien en het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te dringen.  Er zijn meer bloeiende akkerranden, houtwallen en struiken nodig op zowel gemeentegrond als op landbouwgebied om hen te helpen.

   Daarnaast is er meer capaciteit nodig voor toezicht in het buitengebied. Aandacht voor criminaliteit in het buitengebied heeft hoge prioriteit. Dit om overtredingen van milieuvergunningen en criminele activiteiten (bijvoorbeeld productie van drugs en dumping van drugsafval)  tegen te gaan, vroegtijdig te signaleren en te voorkomen

   1. Economie en Bedrijvigheid  Deze moet  aansluiten op de sterke punten,  de schaal  en de ambities van Heeze-Leende.  Dat betekent dat we als PvOJ-Groenlinks mee willen werken  aan de totstandkoming van een regionale visie waarin duidelijkheid wordt verschaft over wat wel en niet past aan bedrijvigheid binnen onze gemeente. Wij kiezen voor kleinschalige industrie op onze industrieterreinen en kleinschalige initiatieven in onze buurten en wijken.  Dat betekent:
   • het  verplaatsen van milieubelastende en/of verkeer-intensieve bedrijven van de Poortmannnen/Poort 43 naar een gebied dicht bij bestaande op- en afritten van de snelwegen (hierdoor is dan ook geen verbinding met de A2 meer nodig).
   • het tegengaan van leegstand van winkelruimtes door in gesprek te gaan met  vastgoedeigenaren en deze aan te sporen deze faciliteiten in te zetten voor het gebruik door starters (win/win situatie). 
   • het stimuleren van bedrijvigheid die te maken heeft met verduurzaming van onze gemeente (energie neutraal, asbest neutraal, co2 neutraal, transitie landbouw).
   • het bevorderen van toerisme door goede recreatieve fietspaden, verbetering van het wandelnet en meer horecavoorzieningen.
   • dat ondernemers en burgers in het buitengebied op korte termijn gebruik kunnen maken van een eigentijdse  internetverbinding.

    

   1. Natuur, Milieu en Gezondheid  Natuurontwikkeling, Milieuhandhaving en Gezondheid gaan wat ons betreft hand in hand. Dat betekent dat wij:
   • meer, maar vooral ook kwalitatief beter groen willen binnen en buiten de dorpskernen: bloemrijke bermen en plantsoenen. Natura 2000 gebieden moeten worden beschermd en bijbehorende wetgeving moet consequent worden nageleefd.
   • karakteristiek groen behouden voor de toekomst zoals de pastorietuin in Heeze.  Het aantal op de gemeentelijke lijst staande beschermwaardige bomen moet vergroot worden om ongewenste kap te voorkomen.
   • daadwerkelijk handhaven van regels ter bevordering van schone lucht, water en bodem.  Dit betekent verscherping en intensivering van het toezicht op milieubelastende bedrijven, zoals bijvoorbeeld bij de mestvergister op het bedrijventerrein Poort 43.

    

   1. Cultuur Wij zijn trots op ons lokale culturele erfgoed en zorgen daar goed voor. Daarom vinden we het van belang  dat er een gemeentelijke cultuurnota komt. Hierin maken we zichtbaar wat we onder cultuur verstaan en welke ondersteuning (subsidie, garantstelling, bijdrage in natura, soepele vergunningverlening) we vanuit de gemeente kunnen bieden om het aanwezige  cultuuraanbod in onze gemeente (o.a. Brabantsedag, Carnaval,  Muziekgezelschappen,  Bibliotheekwerk. Kunstsmullen en ons erfgoed)  te versterken en waar mogelijk uit te breiden.

    

   1. Transparant en integer bestuur  Een democratisch gemeentebestuur is een belangrijke waarborg van onze vrijheid. Goed bestuur is integer, toegankelijk, transparant en controleerbaar. Dat betekent  dat we als PvOJ-Groenlinks:
    • geen gesloten coalitie willen, zoals de afgelopen periode ,maar een raadsbrede coalitie waarbij collegevoorstellen niet vooraf dichtgetimmerd zijn met de coalitiepartijen maar open besproken worden met de raad.  
    • geen besloten raadsvergaderingen meer, met uitzondering van situaties  betrekking hebbende op personen en voorstellen waar grote financiële gevolgen voor de gemeente aan vast zitten (bijvoorbeeld grondverkopen en grondaankopen).
    • een integere en betrouwbare gemeente willen waarbij de transparantie in het besluitvormingsproces voorop staat (“geen verrassingen”, “geen spelletjes” of voorkeursbehandeling bij verlening van omgevingsvergunningen).

    

   1. Een gemeente die luistert naar burgers  PvOJ-GroenLinks wil dat burgers meer te zeggen krijgen over de plek waar ze leven, wonen, werken en ontspannen. Wij willen dat mensen mee kunnen praten en mee kunnen denken over de beslissingen die hen raken. We willen dat de gemeente naar hen luistert. Dat betekent dat we als PvOJ-Groenlinks:
   • de transitie willen  maken van “traditionele” inspraak, waarbij de gemeente de plannen maakt  en bewoners vraagt wat ze hiervan vinden, naar samenwerking met initiatiefnemers die gestimuleerd en gefaciliteerd worden om hun plannen te realiseren (van “nee tenzij”, naar “ja mits”).  Dit betekent dat we op alle terreinen in co-creatie tussen gemeente en inwoners beleid willen maken.
   • burgers vanaf begin willen betrekken bij plannen in hun omgeving (van de gemeente maar juist ook van andere initiatiefnemers) en de inbreng van burgers ook serieus nemen.  De mensen moeten ervaren dat er naar ze wordt geluisterd. Informatie (een randvoorwaarde om mee te kunnen praten) dient compleet te zijn en makkelijk , dus digitaal, toegankelijk te worden gemaakt.
   • de eindbeslissing over ruimtelijke plannen wel bij de gemeente (gemeenteraad en college) laten liggen. Dit vanwege de afweging van alle belangen die daar alleen gemaakt kan worden en het feit dat de gemeenteraad democratisch gekozen is.

    

   1. Bestuurlijke toekomst gemeente Heeze-Leende  We zijn van mening dat we niet in staat zijn om als gemeente alleen (zonder samenwerking met ander gemeenten)  invulling te geven aan de opgaven die in de komende jaren op ons afkomen.  Zeker als we kijken naar de landelijke verplichtingen zoals  de verdere transformatie van de zorg, de invoering van de omgevingswet en de lokale taken waarvoor we als gemeente staan op het gebied van verkeer, duurzaamheid, leefbaarheid kernen/buitengebied,  wonen en verkeer, economie en bedrijvigheid. We willen dan ook de volgende raadsperiode:
   • met een open houding komen tot intensievere samenwerking met andere gemeenten.
   • er ons voor inspannen dat de democratische controle van de gemeenteraad op de verschillende samenwerkingsverbanden wordt verbeterd.
   • dat de discussie over de verdere (bestuurlijke) toekomst van Heeze-Leende op een open en transparante manier wordt gevoerd waarbij iedereen (burgers en bedrijven) kan meepraten.
   • dat bij de discussie over de toekomst van de gemeente de identiteit van de kernen in onze gemeente centraal staat.  We willen deze identiteit versterken door aandacht te geven aan de vorming van een dorpsraad in Heeze (Heeze heeft nog geen dorpsraad) en de doorontwikkeling te ondersteunen van de bestaande dorpsraden van Leende, Sterksel en de kernraad van  Strijp.

   Hoofdstuk 1 De sociale gemeente

   PvOJ-GroenLinks kiest voor een gemeente waarin we eerlijk delen. In onze gemeente krijgt iedereen een eerlijke kans op goed werk, een fatsoenlijk inkomen en een betaalbare woning. We streven naar vitale kernen en een leefbaar buitengebied. Wij zorgen ervoor dat iedereen gebruik kan maken van menselijke zorg en het allerbeste onderwijs.

   Eerlijke kansen

   Wie je ouders zijn, mag niet bepalen hoe ver je kunt komen of hoe groot je kunt dromen. Ieder kind verdient een goede start. Ons onderwijs moet er daarom op zijn gericht om de achterstanden waarmee kinderen beginnen, weg te werken en zo de talenten van kinderen verder te ontwikkelen. Geen enkele jongere mag voortijdig afhaken of worden afgeschreven. Iedereen die leerplichtig is, zit of op school, of volgt een leerwerktraject. Op school en daarbuiten geven wij kinderen de ruimte met voldoende sport- en speelvoorzieningen.

   Soms komen kinderen of jongeren in zulke grote problemen dat zij hulp nodig hebben. PvOJ-GroenLinks vindt dat jeugdzorg snel moet kunnen optreden, omdat zo veel leed kan worden voorkomen. Wij vinden wachtlijsten echt onacceptabel. De zorg moet goed aansluiten bij wat kinderen en jongeren nodig hebben. Daarom moeten kinderen en hun ouders ook zélf een stem hebben in het zoeken naar de beste oplossing.

   Dat betekent dat we als PvOJ-Groenlinks:

   • willen dat Jeugdzorg voor ieder kind dat in de knel zit toegankelijk is.  Er mogen geen wachtlijsten zijn.
   • vinden dat de raad in staat moet worden gesteld de regionale afspraken met betrekking tot de jeugdzorg en de uitvoering  ervan te monitoren. Mochten zich knelpunten voordoen dan dient de gemeente dit regionaal aan de orde te stellen.
   • het leerlingenvervoer willen vergoeden ook bij kinderen vanaf 11 jaar (bijvoorbeeld via de bijzondere bijstand).
   • dat het geld dat voor de zorg beschikbaar wordt gesteld ook aan de zorg wordt besteed

    

   Iedereen doet mee

   Voor ieder mens is het belangrijk om te werken of om op een andere manier het gevoel te hebben ‘een steentje bij te dragen’ aan de samenleving. PvOJ-GroenLinks wil dat iedereen kan meedoen. Via betaald werk, school, mantelzorg of vrijwilligerswerk. Als dat niet lukt, is het taak van de overheid om mensen te helpen, bijvoorbeeld met extra ondersteuning of begeleiding. Ons uitgangspunt is altijd: minder regels en meer vertrouwen in de keuzes van mensen zelf. Wij willen af van de onnodige, regels voor mensen met een bijstandsuitkering. Wij vinden dat zij meer mogen bijverdienen en willen dat er minder dwang wordt opgelegd.

   Dat betekent dat we als PvOJ-Groenlinks:

   • willen dat de gemeente Heeze Leende er werk van maakt om de norm te halen voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking.
   • willen dat afspraken met Cordaad over  de ondersteuning van het welzijnswerk zoals vrijwilligerswerk buurtwerk en vluchtelingenwerk regelmatig getoetst worden of ze effectief zijn. 

    

   Menselijke zorg

   Ouderen en mensen met een beperking verdienen op de gehele mens gerichte zorg. PvOJ-GroenLinks wil dat als mensen dit willen ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen in hun eigen, vertrouwde omgeving. In de zorg staan mensen die hulp nodig hebben centraal, met hun eigen talenten en hun eigen behoeften. Dát moet het uitgangspunt zijn, in plaats van de regels van de gemeente.  Wij vinden ook dat de zorg breder moet zijn dan alleen het beter maken van de patiënt. Er moet oog zijn voor álle problemen waar mensen mee te maken hebben: werk, inkomen, wonen, welzijn, gezondheid (waaronder jeugdzorg). Al die terreinen moeten niet apart, maar in samenhang worden aangepakt. Het is belangrijk dat professionele hulpverleners, verpleegkundigen van de thuiszorg, andere begeleiders, schuldhulpverleners, de huishoudelijke hulp, mantelzorgers en vrijwilligers goed met elkaar samenwerken en elkaar snel weten te vinden. Van sociale wijkteams verwachten we een ‘eropaf-mentaliteit’: als mensen zich bij het loket melden omdat het water hen aan de lippen staat, wordt er geen afspraak voor over zes weken gemaakt, maar word je meteen geholpen. Daarnaast zou het accent moeten liggen op preventie: het voorkomen van (gezondheids) problemen of het voorkomen dat problemen zich opstappelen. Door sport en beweging te stimuleren, te werken aan gezonde lucht willen we ziekte en andere gezondheidsproblemen proberen te voorkomen. 

   Dat betekent dat we als PvOJ-Groenlinks:

   • bij contracten met zorgaanbieders op de eerste plaats willen kijken naar de kwaliteit van de zorg en daarna naar de financiën.
   • willen dat er meer werk wordt gemaakt van preventie en vroeg signalering om problemen in een vroegtijdig stadium te voorkomen.  Dit kan en mag leiden tot professionele `bemoeizorg´. Wij willen de maatschappelijk ( opbouw) werker  terug in de wijk.
   • samen met de gemeente Geldrop-Mierlo willen betalen voor de exploitatie van het zwembad de Smelen  opdat deze op beweging gerichte voorziening voor inwoners uit Heeze-Leende behouden blijft.
   • de mogelijkheden willen onderzoeken om vormen van dagbesteding te koppelen aan andere maatschappelijke activiteiten  op bijvoorbeeld cultureel gebied , de landbouw (zorgboerderij).

    

   Onderwijs

   Dat betekent dat we als PvOJ-Groenlinks:

   • het aanbod van volwasseneducatie in de gemeente Heeze-Leende willen vergroten (bijvoorbeeld door een dependance van de volksuniversiteit). Hierbij gebruik maken van subsidies (zogenaamde WEB gelden).
   • De gemeente er op aanspreken om de kwaliteit van het basisonderwijs in de gemeente  bij de tijd te houden en te zorgen voor goede onderwijsvoorzieningen (gebouwen).  Bijvoorbeeld een adequate vervanging van de gymzaal aan de Spoorlaan en ruime schoolpleinen.
   • De gemeente een makelaarsrol willen geven om nog meer verbinding te zoeken tussen de basisscholen en hun omgeving.  Bijvoorbeeld door gastlessen op allerlei terrein (duurzaamheid, verschillende beroepsgroepen, groen en natuur).
   • Zwemonderwijs terug willen op de scholen en het muziekonderwijs een impuls willen geven.  Dit laatste door gebruik te maken van subsidies.

   Wonen

   Iedereen moet goed en betaalbaar kunnen wonen. PvOJ-GroenLinks wil dat het aanbod van sociale huurwoningen overeenkomt met de vraag,  Voor ouderen moet er een gevarieerd aanbod zijn en er moeten  voldoende woningen zijn voor starters, mensen met een beperking en de middeninkomens.

   Ook een goede doorstroming is relevant. Daarvoor moet het aanbod  aan betaalbare koopwoningen op peil zijn. Wij willen ons sterk maken voor het hier omschreven woonbeleid. Wij zullen de gemeentelijke inzet  op dit punt monitoren.

   Dat betekent dat we als PvOJ-Groenlinks:

   • willen bouwen naar behoefte met een goede mix van koop en betaalbare huurwoningen. Hierbij met name oog voor sociale woningbouw, woningen voor starters en singles en  mensen met een beperking.
   • willen stimuleren dat er verschillende woonvormen voor ouderen beschikbaar komen (o.a. aanleunwoningen, zorgwoningen) en dat de gemeente zich soepel opstelt (bijvoorbeeld geen onnodige vergunningseisen) bij de realisatie van mantelzorg-  en kangoeroewoningen.  Dit ter compensatie van het verdwijnen van de verpleeg- en verzorgingshuizen en om eenzaamheidsproblematiek tegen te gaan.
   • Meer  spreiding willen van woningbouw over de verschillende kernen. Er mag nu vrijwel alleen in de Bulders gebouwd worden.
   • Energieneutrale woningen willen bouwen. Dat is niet alleen goed voor de portemonnee van de bewoners, maar ook voor het klimaat.

    

   Economie en Bedrijvigheid

   Bedrijvigheid moet  aansluiten op de sterke punten, de schaal  en de ambities van Heeze-Leende . 

   Dat betekent dat we als PvOJ-Groenlinks:

   • Willen dat er een herijkte beleidsvisie komt  (op regionale schaal) om aan te geven welke bedrijvigheid wel en niet past in onze gemeente.  Wij kiezen er voor om grootschalige/milieu belastende /verkeer intensieve bedrijvigheid te weren uit onze gemeente en te kiezen voor kleinschalige industrie en kleinschalige initiatieven in onze buurten en wijken.
   • Leegstand winkelruimtes tegen willen gaan door in gesprek te gaan met vastgoedeigenaren en deze aan te sporen om deze faciliteiten in te zetten voor het gebruik door starters (win/win situatie).  Andere mogelijkheid is het stimuleren van het zogenaamd shop-in-shop concept.
   • Bedrijvigheid stimuleren die te maken heeft met de verduurzaming van onze gemeente (energie neutraal, asbest neutraal, co2 neutraal, transitie landbouw).
   • Het coöperatieve ondernemingsmodel willen stimuleren en faciliteren.  Dit op basis van de ervaringen die we op dit moment al hebben binnen de gemeente (HSLnet, Zorgcoöperatie, Energiecoöperatie, Winkel in Sterksel).
   • Een platform willen creëren waarin alle ondernemers in Heeze – Leende zijn vertegenwoordigd  en waarmee de gemeente regelmatig overleg heeft. Dit in tegenstelling tot het versnipperde overleg dat er tot nu gevoerd wordt.
   • Minder regels willen voor uitbreiding/aanpassing van bedrijvigheid. Dit laatste vanzelfsprekend binnen de geldende milieugrenzen.
   • Toerisme willen bevorderen door goede recreatieve fietspaden, verbetering van het wandelnet, parkeerplaats bij kasteel, meer horecavoorzieningen.
   • willen dat ondernemers en burgers in het buitengebied op korte termijn gebruik kunnen maken van een eigentijdse  internetverbinding.

   Leefbare en vitale kernen

   We vinden het van belang dat er in iedere kern (Heeze, Leende, Sterksel, Leenderstrijp) voldoende voorzieningen zijn om de leefbaarheid in stand te houden (vitale kernen). Daarnaast dienen er aantrekkelijke en verkeersluwe verblijfsgebieden te worden gecreëerd in de kernen. Dit met een levendig en bruisend dorpshart met evenementen, groen en horeca als resultaat.

   Dat betekent dat we als PvOJ-Groenlinks:

   • willen dat de gemeente  inspeelt op initiatieven uit de desbetreffende kernen en ze ondersteunt. Daar waar meer initiatief nodig is ze zelf te stimuleren in overleg met inwoners en andere partijen .
   • willen dat er voordat er onomkeerbare beslissingen genomen worden eerst een beleidsvisie/centrumplan voor het Centrum van Heeze wordt opgesteld samen met de Horeca, de Winkeliersverenigingen, de betrokken bewoners en eventueel kleine ondernemers.
   • dat in Leende in 2018/2019 met de uitvoering van het centrumplan  wordt gestart.
   • vinden dat de identiteit van de dorpskernen behouden moet  blijven. Ons erfgoed dient te worden beschermd. Erfgoed is niet alleen gebouwen, maar ook beeldbepalend openbaar groen. Samenwerking met de Heemkundekring, erfgoedcommissie, het IVN en de dorpsraden is daarvoor belangrijk.
   • het standpunt innemen  dat er geen XL supermarkt komt op de Zuidzorg locatie in Heeze. Wij zijn voorstander  van de vestiging van een dergelijke winkel aan de rand  van de kom. 
   • de tuin van het gemeentehuis willen behouden, o.a. voor evenementen. In het Heezer dorpshart moet plaats blijven voor de Brabantsedag, Carnaval, Kermis en een groen verblijfsgebied.
   • we toerisme zien als een belangrijke economische motor en als een impuls om de kracht/identiteit van iedere kern te versterken. Daarvoor moeten we richting geven aan ons toeristisch aanbod en dat promoten.
   • kleinschalige bedrijvigheid en kleinschalig winkelaanbod willen wij stimuleren zowel in de kernen als in het buitengebied.  Zo nodig willen wij bestaande regelgeving hierop aanpassen.

    

    

    

    

   Leefbaar buitengebied

   De noodzakelijke transitie van de intensieve veehouderij naar duurzame boerenbedrijven zoals recent is afgesproken in de provincie Noord-Brabant willen we gaan uitvoeren via een lokale dialoog met betrokkenen met enerzijds oog voor de economische positie van de landbouw  en anderzijds flexibel zijn in het faciliteren van alternatieve activiteiten (bijvoorbeeld zorgboerderijen, verblijfsrecreatie, productverkoop, educatie, natuurbeheer).

   Duurzame, diervriendelijke veehouderijen laten zien dat meer in harmonie werken met de omgeving mogelijk is. Hun toekomstperspectieven worden steeds beter. We stimuleren kringloopboerderijen. Die produceren niet meer mest dan de eigen grond op kan nemen en laten hun dieren in de wei. We willen multifunctionele landbouw stimuleren. Deze ‘brede boeren’ kunnen naast landbouwproducten ook andere diensten leveren, zoals toerisme (kamperen bij de boer, theetuin), productenverkoop, educatie, zorg, natuurbeheer en vergaderlocatie. We willen stimuleren dat boeren een deel van hun inkomen verdienen met de bescherming en ontwikkeling van natuur en de opwekking van duurzame energie.

   Dat betekent dat we als PvOJ-Groenlinks:

   • vinden dat de negatieve invloed van intensieve veehouderij op natuur, milieu en de volksgezondheid beperkt moet worden.
   • de intensieve veehouderij willen terugdringen en de boeren willen helpen bij de transitie naar duurzamer vormen van landbouw die niet milieubelastend zijn en die de diversiteit van planten  en dieren in het buitengebied bevorderen. Ook ondersteuning bij transitie naar zorgboerderijen of naar toerisme door eventueel aanpassen van regels.
   • verloedering tegen willen gaan als stallen leeg komen te staan. Dat betekent ondersteuning van boeren hierbij en indien nodig handhaving op tijdige afbraak van stallen (door eigenaar) wanneer die niet voor hergebruik (toerisme, andere bedrijvigheid) geschikt zijn te maken.
   • Vinden dat er meer capaciteit voor toezicht (door bijvoorbeeld meer BOA’s en meer intensieve controle van de omgevingsdienst) in het buitengebied moet komen. Dit om overtredingen van milieuvergunningen en criminele activiteiten (bijvoorbeeld productie van drugs en dumping van drugsafval)  tegen te gaan, vroegtijdig te signaleren en te voorkomen.

    

    

   Hoofdstuk 2 De groene gemeente

   PvOJ-GroenLinks wil de gezonde balans in onze omgeving herstellen. Het effect van aantasting van onze leefomgeving kun je zien, voelen en ruiken in de vervuiling van de lucht, het water en het landschap. Wij willen dat anders! GroenLinks wil de wegwerpeconomie omvormen tot een circulaire economie. Grondstoffen zijn dan geen afval meer, maar worden telkens opnieuw hergebruikt. En energie halen we niet langer uit vervuilende fossiele brandstoffen, maar uit duurzame alternatieven.

   GroenLinks kiest voor een schone gemeente, waar onze kinderen gezond kunnen opgroeien. Samen met lokale energiecoöperaties, groene doe-het–zelvers en iedereen die zich inzet voor een mooie en schone gemeente gaan we daarvoor aan de slag.

   Groene wijken en kernen

   In een groene wijk is het leven prettiger. Onze kinderen kunnen lekker buiten spelen en wij zelf kunnen  dicht bij huis wandelen, fietsen en sporten. Daarom wil PvOJ-GroenLinks het groen in onze gemeenten beschermen en zelfs uitbreiden. We sieren onze wijken met lommerrijk groen van bomen, met sportveldjes en met mooie en bloemrijke plantsoenen. We houden onze straten en pleinen, onze parken en plantsoenen schoon! Wie iets vervuilt, ruimt het zelf op, dat is ons principe. Verder willen wij verdere verstening van de tuinen van onze inwoners ontmoedigen.

   Gezonde lucht

   Als onze kinderen buitenspelen of wij door onze omgeving fietsen, is het inademen van schone en gezonde lucht van levensbelang. Binnen de gemeente willen we dat je je gemakkelijk te voet kunt verplaatsen. Maar we geven ook ruim voorrang aan de fiets, door betere fietspaden aan te leggen, fietssnelwegen naar steden in de buurt te maken en handige plekken aan te wijzen voor het parkeren van je fiets. Voor elektrische auto’s verbeteren we bovendien de infrastructuur (o.a. meer laadpalen).

   Een kleurrijk buitengebied

   PvOJ-GroenLinks kiest voor een duurzame landbouwsector. Geen vestiging van megastallen in Heeze-Leende. We zullen boeren helpen bij deze transitie.  We zullen de boeren stimuleren om de akkers en graslanden zo in te richten dat er weer bloemrijke en insectenrijke velden komen waar weidevogels in willen leven en die een lust zijn voor het oog.  Het aantal bloemrijke, ruige akkerranden zal sterk moeten toenemen om wilde planten en dieren effectief vooruit te helpen. Bomenkap in buitengebieden moet tegen gegaan worden. Wij willen meer steun voor projecten die bedreigde soorten helpen; waar mogelijk samen met boeren.

   Gezond klimaat

   PvOJ-GroenLinks zet zich in voor een gezond en goed leven, nu én in de toekomst. Een gezonde leefomgeving reikt natuurlijk verder dan onze gemeente. We moeten doen wat we kunnen, op internationaal, nationaal, regionaal maar óók op lokaal niveau. De wereldwijde afspraken om klimaatverandering een halt toe te roepen, passen we natuurlijk toe in onze gemeente. In huizen die nieuw gebouwd worden willen we niet langer aardgas gebruiken voor de verwarming of om mee te koken. Woningen in Heeze-Leende moeten beter worden geïsoleerd. En we gaan onze eigen energie opwekken. Want behalve een gezondere leefomgeving zorgen deze maatregelen ook voor werk en bovendien: voor een lagere energierekening.

    

    

   Schone en gezonde leefomgeving

   Schone lucht, water en bodem.  Dit betekent:

   • jaarlijks monitoren van resultaten van regionale omgevingsdienst inzake toezicht op milieubelastende bedrijven, zoals bijvoorbeeld bij het bedrijventerrein Poort 43 in Sterksel.
   • daadwerkelijk handhaven van regels ter bevordering van schone lucht, water en bodem.

    

   Minder geluidsoverlast, lichthinder en zwerfafval. Dit betekent:

   • géén doorgaand vrachtverkeer door de kernen. Wel laden en lossen.
   • actief beleid t.a.v. vermindering van zwerfafval door bijv. voorlichting op scholen.
   • vermindering van overlast door uitwerpselen van honden en paarden op voet- en fietspaden en in plantsoenen .  (Door bijvoorbeeld voorlichting bij maneges en door het aanwijzen van uitlaatroutes voor honden (i.p.v. verbodsborden)

    

   Verkeer en vervoer

   Voorrang voor de fiets. Dit betekent:

   • dat gemeentelijk beleid moet gericht zijn op het stimuleren van het gebruik van de fiets in plaats van de auto. Daartoe hebben we verkeersdeskundigen nodig die kijken door het oog van een fietser.
   • Het bestaande fietsrouteplan aanvullen (o.a. met wijk De Bulders), een uitvoeringsplan maken, en ook daadwerkelijk uitvoeren!
   • Fietsveilige kernen.  Fietsonveilige situaties dienen samen met inwoners in kaart te worden gebracht. Op grond van deze inventarisatie wordt er een meerjaren uitvoeringsplan gemaakt. Met name de Kapelstraat in Heeze is zeer onveilig. Dit moet met de hoogste prioriteit worden aangepakt.
   • Snelle fietsverbindingen van Heeze naar Eindhoven door het verbreden van toeristische fietspaden vanaf de Sandermannen naar Aalst (voor Eindhoven-Zuid, o.a. de High-Tech Campus) en naar Genoenhuis/Geldrop (voor Eindhoven-Centrum en Woensel).
   • dat bestaande  schoolroutes getoetst moeten worden op veiligheid . Met gemeente Valkenswaard afspreken dat het fietspad aan de Noordzijde van de weg Leende-Valkenswaard tussen De Oude Baan en de rotonde John F. Kennedylaan twee-richtingen wordt.

    

   Veilig te voet of op de fiets. Dit betekent:

   • 30 km zones handhaven! Nu is de snelheid van de auto’s in de woonwijken en op de Kapelstraat nog veel te hoog. Drempels zoals in De Nieuwe Hoeven werken absoluut niet: voor fietsers zijn ze vervelend en auto’s kunnen er hard overheen rijden. Ook publiekscampagnes zijn nodig. De weginrichting moet aangepast worden op manieren die wél werken.  Eerst goed onderzoeken en geen experimenten meer waarvan vooraf de effectiviteit onbekend is.
   • 30 km zone instellen in de Dorpstraat in Leende en op de Heezerenbosch
   • 60 km zones instellen op vrijwel alle buitenwegen in de gemeente. Inclusief de weg Heeze Geldrop totdat de gevaarlijke situatie met het niet vrij liggend fietspad is opgelost.  Enige 80 km wegen zijn van Leende naar Valkenswaard, en van Heeze naar Someren.  
   • dat de kernwinkelgebieden in Heeze en Leende echte verblijfsgebieden dienen te worden waar  de auto enkel nog te gast is.  In Heeze kan dit  na de aanleg van de Randweg/Buldersweg. In Leende  gaat het om het deel  van de  Dorpstraat (na kruising met Valkenswaardseweg) en de Kerkstraat . Dit hangt samen met de totstandkoming van de nieuwe Multi Functionele Accommodatie (MFA).
   • veilige zones instellen rond de scholen. Stoppen van auto’s bij de ingangen van de school verbieden. Kiss-and-ride zones verder van de ingang van de school.

    

    De auto als het moet. Dit betekent:

   • dat vooral de Kapelstraat en de Dorpstraat veiliger moeten worden. Meer handhaving om hard rijden tegen te gaan. De verkeersproblemen hebben een regiobreed verkeersplan nodig, geen ad hoc deeloplossingen waarvan de effectiviteit niet vast staat.
   • sluipverkeer door Leende, Heeze  en Sterksel tegengaan door  de afzonderlijke plannen (randweg Heeze,  nieuwe weg van de Poortmannen naar de A2 – centrale as, verkeersproblematiek Sterksel - samen op weg naar de A2, bevordering doorstroming  A2 en A67) in samenhang  te bekijken en op elkaar af te stemmen.
   • na aanleg Randweg/Buldersweg zorgen dat deze weg de gangbare weg wordt voor het doorgaande verkeer in plaats van de Kapelstraat.
   • dat nieuw onderzoek naar verkeersstromen in Heeze en Leende noodzakelijk is. Dit is nodig om effect van afsluiting Kapelstraat in te schatten en eventueel extra maatregelen te nemen.

    

   Schoon vrachtvervoer en slimme bevoorrading. Dit betekent:

   • minder vrachtvervoer door de kernen. In plaats van het aanleggen van nieuwe wegen, tunnels , extra spoorwegovergang in het kader van de z.g. centrale as (nieuwe weg van de poortmannen naar de A2) kunnen we onze energie beter richten op het verplaatsten van de verkeer intensieve zware industrie van De Poortmannen naar een industrieterrein dicht bij een autosnelweg. Dit zou ook voorkomen dat er een besluit genomen moet worden om de spoorovergang bij de Schoolstraat te sluiten. Wij maken de keuze om deze overgang voor fietsers en voetgangers open te houden.
   • dat er gekoppeld aan het instellen van een verblijfsgebied in het centrum van Heeze er afspraken gemaakt worden t.a.v. de bevoorrading van de winkels en bedrijven in de Kapelstraat.

    

   Natuur en groen

   Groen in de gemeente. Dit betekent

   • meer, maar vooral ook kwalitatief beter groen in de gemeente: bloemrijke bermen en plantsoenen. Aanbevelingen uit het in opdracht gemaakte bomenbeleidsplan zo veel mogelijk uitvoeren. De lijst bomen waar een kapvergunning voor nodig is, moet worden uitgebreid.

    

   • dat het beleid t.a.v. bomen en plantsoenen dient zoveel mogelijk in samenwerking met inwoners en betrokken partijen zoals IVN en Heemkundekring tot stand te komen.
   • karakteristiek groen behouden voor de toekomst zoals de pastorietuin in Heeze.  Het aantal op de gemeentelijke lijst staande beschermwaardige bomen moet vergroot worden om ongewenste kap te voorkomen.
   • stimuleren dat inwoners hun tuinen niet verstenen middels publiekscampagnes en acties waarbij inwoners worden beloond voor hun groene gedrag. Gebruik van milieuvriendelijke onkruidbestrijding (in plaats van RoundUp/ glyfosaat) promoten, bij particulieren én ondernemers.
   • gebruik halfopen grasbetontegels op parkeerterreinen.
   • geen verharding van zandpaden of nieuw asfalt door Natura2000-gebied.
   • dat er stappen worden gezet om de leefomstandigheden voor wilde planten, vlinders, insecten en dieren in het buitengebied te verbeteren door minder te maaien en het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te dringen.  Er zijn meer bloeiende akkerranden, houtwallen en struiken nodig op zowel gemeentegrond als op landbouwgebied om hen te helpen.

    

   Klimaat en energie

   Duurzaam wonen en bouwen: energie neutrale wijken. Dit betekent:

   • de Bulders en andere nieuwbouwplannen energieneutraal bouwen zonder gasaansluiting.
   • bij woningcorporaties aandringen op energiebesparende maatregelen.
   • een plan maken met maatregelen om Heeze-Leende zo snel mogelijk  energie neutraal te maken. Energieneutraal houdt in dat we binnen onze gemeentegrenzen net zoveel duurzame energie (zon, wind of biomassa) opwekken als dat we verbruiken binnen de gemeente. Alle huishoudens, bedrijven, woningcorporaties, scholen en zorginstellingen worden hierin meegenomen.

    

   Duurzame maatregelen vanuit de gemeente. Dit betekent:

   • stimuleren van energiecoöperaties
   • dat de gemeente duurzaam moet inkopen, en aan de bedrijven die goederen/diensten leveren aan de gemeente worden eisen stelt t.a.v. duurzaamheidsbeleid.
   • Dat de gemeente haar eigen vastgoed verder moet verduurzamen: warmte-isolatie, zonnepanelen
   • dat de gemeente in 2022 asbestvrij moet zijn. De gemeente moet actief particuliere initiatieven ondersteunen die hieraan werken.
   • een loket voor inwoners en andere partijen voor advies op het terrein van duurzaamheid. (Energie, groen etc).

    

    Dierenwelzijn

   • In verband met de  vele botsingen met dieren ín overleg met Brabants Landschap een afrastering maken langs de Somerense weg.

    

    

    

   Hoofdstuk 3 De open gemeente

   PvOJ-GroenLinks staat voor jouw vrijheid. In een open samenleving kun je zijn wie je bent en zeggen wat je vindt. Je voelt je er thuis en veilig. We gaan er respectvol met elkaar om. Ook al is iemand anders dan jij: we geven elkaar een kans. Altijd. In onze gemeente wonen mensen met verschillende achtergronden, overtuigingen en voorkeuren. Als we als samenleving willen groeien, moeten we ons állemaal in elkaars problemen, gevoelens en opvattingen durven inleven.

   Een gemeente die luistert naar burgers

   In onze gemeente wonen vrije, autonome en mondige burgers. PvOJ-GroenLinks wil dat burgers meer te zeggen krijgen over de plek waar ze leven, wonen, werken en ontspannen. Wij willen dat mensen mee kunnen praten en mee kunnen denken over de beslissingen die hen raken. We willen dat de gemeente naar hen luistert. Sámen zoeken we naar nieuwe manieren van discussie en samen zoeken we naar oplossingen voor problemen in onze gemeente. Iedereen wordt gehoord: mondige burgers die makkelijk meepraten, maar ook inwoners voor wie praten wat minder vanzelfsprekend is. De Gemeente Heeze-Leende werkt ook actief mee aan nieuwe initiatieven van burgers ter verbetering van hun eigen buurt. De gemeente moet kansrijke initiatieven uit de samenleving faciliteren. Dit is eigenlijk vernieuwing en verdieping van de democratie op lokaal niveau.

   Dat betekent dat we als PvOJ-Groenlinks:

   • de transitie willen  maken van “traditionele” inspraak waarbij de gemeente de plannen maakt  en bewoners vraagt wat ze hiervan vinden naar samenwerking met initiatiefnemers die gestimuleerd en gefaciliteerd worden om hun plannen te realiseren (van “nee tenzij”, naar “ja mits”).. We willen hiermee aan de slag gaan.  Dit betekent dat we op alle terreinen in co-creatie tussen gemeente en inwoners beleid willen maken.
   • burgers en bedrijven vanaf begin betrekken bij plannen in hun omgeving (van gemeente maar juist ook van andere initiatiefnemers) en de inbreng van burgers ook serieus nemen.  De mensen moeten ervaren dat er naar ze wordt geluisterd. Informatie (een randvoorwaarde om mee te kunnen praten) dient compleet te zijn en makkelijk toegankelijk te worden gemaakt.
   • de eindbeslissing over ruimtelijke plannen bij de gemeente (gemeenteraad en college) laten liggen. Dit vanwege de afweging van alle belangen die daar alleen gemaakt kan worden en het feit dat de gemeenteraad democratisch gekozen is. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een dorpsraad.

    

   Een transparant en integer gemeentebestuur

   Een democratisch gemeentebestuur is een belangrijke waarborg van onze vrijheid. Goed bestuur is integer, toegankelijk, transparant en controleerbaar.

   Dat betekent  dat we als PvOJ-Groenlinks:

   • geen gesloten coalitie willen zoals de afgelopen periode maar een raad brede coalitie waarbij college voorstellen niet vooraf dichtgetimmerd zijn met de coalitiepartijen maar open besproken worden met de raad. Niet macht van de spreker, maar de kracht van de argumenten moet doorslaggevend zijn.
   • geen besloten raadsvergaderingen meer met uitzondering van situaties  betrekking hebbende op personen en voorstellen waar grote financiële gevolgen voor de gemeente aan vast zitten (bijvoorbeeld grondverkopen en grondaankopen).
   • een integere en betrouwbare gemeente willen waarbij de transparantie in het besluitvormingsproces voorop staat (“geen verrassingen”, “geen spelletjes” of voorkeursbehandeling bij verlenen van omgevingsvergunningen).
   • we willen dat bestuurders zelf de vraag stellen: hoe willen we dat onze omgeving eruit ziet?. Ook al zijn andere partijen verantwoordelijk voor het afgeven van de vergunningen.

    

   Goede Dienstverlening

   De gemeente biedt dienstverlening zoveel mogelijk digitaal en telefonisch aan. Mensen die behoefte hebben aan rechtstreeks contact en/of niet om kunnen gaan met de digitale dienstverlening, blijven we natuurlijk helpen aan het loket of we komen bij u thuis (keukentafelgesprek in de zorg).

   Dat betekent dat we als PvOJ-Groenlinks:

   • de elektronische dienstverlening verder willen ontwikkelen  waar dit kan, maar wel met oog voor de menselijke maat  en persoonlijk contact (bijvoorbeeld in de zorg).
   • burgers hierbij willen helpen en stimuleren zodat ze bij kunnen blijven. Dit in de vorm van bijvoorbeeld een  cursus digitale vaardigheden bij de bibliotheek.
   • burgers beter willen informeren en betrekken bij bomen-/groenbeleid door digitaal toegankelijk maken van kaarten en bijbehorende informatie.

    

   Gastvrije gemeente

   Een open samenleving betekent ook een gastvrije samenleving. Gemeente Heeze-Leende biedt mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking een veilige haven. Tijdens hun procedure zijn vluchtelingen onderdeel van onze gemeente. Dat vraagt inzet van henzelf, maar ook van ons als lokale samenleving. PvOJ-GroenLinks wil burgers actief betrekken bij de vestiging van vluchtelingen. Tegen racisme en discriminatie van migranten, vrouwen en (seksuele) minderheden of mensen met een beperking stellen we harde grenzen. In een open en gastvrije samenleving moeten we ons allemáál thuis kunnen voelen.

   Dat betekent dat we als PvOJ-Groenlinks:

    

   • vluchtelingen helpen we waar we kunnen om te zorgen dat ze zo snel mogelijk mee kunnen doen. Bijvoorbeeld door de bestaande financiële regeling om lid te worden van een van onze sportverengingen nadrukkelijk onder de aandacht te brengen en statushouders te betrekken bij culturele activiteiten.
   • Cordaad aanspreken/aansturen op de logheid/bureaucratische procedures met betrekking tot bijvoorbeeld het organiseren van stageplekken. Hierbij meer ruimte voor laagdrempelige initiatieven van vrijwilligers.
   • onderzoek doen (in  A2 verband) naar de mogelijkheden van passend onderwijs voor jonge asielzoekers (12 – 17) dichter bij huis (in plaats van Eindhoven noord bijvoorbeeld bij Were Di in Valkenswaard).

    

   Aantrekkelijke gemeente met veel cultuur

   Wij zijn trots op ons lokale culturele erfgoed en zorgen daar goed voor. Bij een open gemeente hoort ook een bruisend cultureel aanbod. Kunst stelt vragen bij wat we dachten zeker te weten. Kunst verrijkt ons leven en geeft glans aan ons bestaan. Maar kunst kan ook bijdragen aan ontspanning, ontmoeting en zelfontplooiing, bijvoorbeeld als mensen zingen in een koor, muziek maken, schilderles nemen of dansen in een groep. PvOJ-GroenLinks vindt het daarom belangrijk dat alle kinderen al jong toegang hebben tot cultuur, onafhankelijk van het  inkomen van hun ouders. 

   Dat betekent  dat we als PvOJ-Groenlinks:

   • het van belang vinden dat er een gemeentelijke cultuurnota komt waarin we zichtbaar maken wat we onder cultuur verstaan en welke ondersteuning we vanuit de gemeente kunnen bieden (subsidie, garantstelling, bijdrage in natura, soepele vergunningverlening) om het aanwezige cultuuraanbod in onze gemeente (o.a. Brabantsedag, Carnaval,  Kunstsmullen, Muziekgezelschappen, Bibliotheekwerk en ons erfgoed)  te versterken en waar mogelijk uit te breiden.
   • vinden dat de gemeente ervoor moet zorgen dat de bibliotheek in alle kernen (niet alleen in Heeze, maar ook in Leende en Sterksel) een uitgebreider takenpakket op educatief, cultureel en sociaal gebied goed kan invullen.  Hierbij denken we aan bijvoorbeeld het taalcafé, cursussen voor laaggeletterden,  ontmoeting/debat over actuele thema’s.
   • de dorpshuizen (MFA leende, ’t Perron Heeze, Valentijn Sterksel) financieel willen blijven ondersteunen ter ondersteuning van hun maatschappelijke en culturele functie.
   • via het basisonderwijs de jeugd betrekken bij culturele activiteiten in de verschillende kernen (versterking cultuur in het onderwijs). 
   • het stimuleren van het muziekonderwijs in het basisonderwijs (via subsidies).
   • van de gemeentehuis tuin het kloppend cultureel hart van Heeze te maken door  o.a.:
    • Ruimte voor een muziekkiosk te creëren
    • De brandweerkazerne naast de kunstateliers die er zijn een museumfunctie te geven (bijvoorbeeld voor de Brabantsedag,  de Heemkunde kring)

   Bestuurlijke toekomst gemeente Heeze-Leende

   We zijn van mening dat we niet in staat zijn om als gemeente alleen (zonder samenwerking met ander gemeenten)  invulling te geven aan de opgaven die in de komende jaren op ons afkomen.  Zeker als we kijken naar de landelijke verplichtingen zoals  de verdere transformatie van de zorg, de invoering van de omgevingswet en de lokale taken waarvoor we als gemeente staan op het gebied van verkeer, duurzaamheid, leefbaarheid kernen/buitengebied,  wonen en verkeer, economie en bedrijvigheid.

   Dat betekent  dat we als PvOJ-Groenlinks:

   • een open houding hebben om te komen tot intensievere samenwerking en  versterking van de samenwerking met andere gemeenten/partners in de regio zoals de bestaande A2 samenwerking met Valkenswaard en Cranendonck, Gemeente Geldrop-Mierlo, het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE), de Metropool Regio Eindhoven (MRE) en Brainport. 
   • er ons voor inspannen dat de democratische controle van de gemeenteraad op de verschillende samenwerkingsverbanden wordt verbeterd ten opzichte van de huidige situatie. Niet alleen controle achteraf , maar ook invloed aan de voorkant op het beleid  wat gevoerd door de betreffende samenwerkingsconstructie (gemeenschappelijke Regelingen/Bestuursovereenkomsten). Gezien de vele samenwerkingsverbanden waar de gemeente bij aangesloten is richten we ons als PvOJ-Groenlinks met name op die samenwerkingsverbanden die van belang zijn voor het realiseren van onze speerpunten. Bijvoorbeeld de Omgevings Dienst Zuid-Oost Brabant  (ODZOB) in verband met de handhaving van milieuvergunningen, regionale afspraken  met betrekking tot de inkoop van jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (op het niveau van de jeugdzorg-regio), het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)/Metropool Regio Eindhoven (MRE) als het gaat om spreiding van bedrijvigheid en de planning van de woningbouw in de regio.
   • willen dat de discussie over de bestuurlijke toekomst van Heeze – Leende op een open en transparante manier wordt gevoerd waarbij  iedereen (burgers en bedrijven) kan meepraten (een voorbeeld is hoe de gemeente Asten dit heeft gedaan).  Daarnaast is het van belang dat het proces qua voorbereiding en besluitvorming afgestemd wordt met de andere A2 gemeenten (Cranendonck en Valkenswaard). 
   • dat bij de discussie over de toekomst van de gemeente de identiteit van de kernen in onze gemeente centraal staat.  We willen deze identiteit versterken door aandacht te geven aan de vorming van een dorpsraad in Heeze (Heeze heeft nog geen dorpsraad) en de doorontwikkeling te ondersteunen van de bestaande dorpsraden van Leende, Sterksel en de kernraad van  Strijp.