Verkiezingsprogramma 2022-2026, VOOR JONG EN OUD EN LOKAAL VERTROUWT

Voorwoord:

De Partij Voor Oud en Jong is een lokale partij die waarde hecht aan uw inspraak en waar iedereen welkom is. Wij zijn niet gebonden aan landelijke partijpolitiek van bovenaf. Wij zijn als partij direct aanspreekbaar en willen bereikbaar zijn voor alle inwoners. Door uw inbreng weten wij wat er speelt en waar onze prioriteiten moeten liggen, wat onze koers de komende vier jaren zal bepalen.

Wat is er de afgelopen 4 jaar zoal gerealiseerd mede door onze inbreng:

De 2 e uitrit voor de brandweer en overig zorgverkeer

De randweg te Heeze

De Schammert te Leende

Plannen voor realiseren Centrumplan Heeze

Opknap/ renovatie van de Boschlaan te Heeze

Verkeersmaatregelen die geleid hebben tot minder verkeersoverlast in de kernen Heeze, Leende en Sterksel

Vrachtwagenverbod in de kern Heeze

Bladkorven in alle kernen

Initiatiefvoorstel tot Behoud verkeerslichten Valkenswaardseweg/Breedvennen

De Partij Voor Oud en Jong staat voor een groene, levendige gemeente waar iedere kern zijn eigen identiteit mag hebben, waar het goed wonen, werken en verblijven is. Wij willen gezellige, veilige en groene dorpscentra. Wij willen in iedere kern minimaal de voorzieningen die er nu zijn behouden en daar waar mogelijk is uitbreiden en vragen extra aandacht voor het midden en klein bedrijf, voor onze ondernemers

1.Klimaat, Energie en Duurzaamheid

We willen dat we in Heeze-Leende net zoveel duurzame energie (via zon, wind) gaan opwekken als we verbruiken. We faciliteren coöperaties voor het lokaal opwekken van energie. De gemeente moet duurzaam inkopen en al haar eigen vastgoed verder verduurzamen. Windmolens tot een minimum beperken. Landbouwgronden en natuur niet gebruiken voor zonnevelden maar zoveel mogelijk zonnepanelen op dak realiseren. Productie biogas Poort 43 veiligstellen voor alle kernen voor zover nodig. Als gemeente moeten we een voorbeeld zijn bij verduurzamen. Verduurzaming van gemeentelijk gebouwen heeft prioriteit. Burgers steunen en stimuleren bij initiatieven op het gebied van energiebesparing. De prioriteit leggen bij zonne-energie en het aantal windmolens beperken. Zonnepanelen op daken, grootschalige zonnevelden in knooppunt snelwegen, Windturbines met lage palen langs A67. Particuliere initiatieven, zoals bestaande daken met asbestplaten vervangen door zonnepanelen maar ook andere initiatieven stimuleren. Door vergroening te stimuleren, krijgen we vanzelf een duurzamer Heeze-Leende.

 2.Verkeer, veiligheid 

De verkeersoverlast in alle kernen moet opgelost worden door het opstellen van een samenhangend verkeers- en vervoersbeleid. Betere snelheidshandhaving is nodig. Nu de randweg in Heeze is aangelegd moet de Kapelstraat, Jan Deckersstraat een verblijfsgebied worden. Realisatie van de centrale as moet duidelijk op de agenda staan. Doorgaand verkeer moet sterk beperkt worden. Verkeersoverlast door Leende moet aangepakt worden. Realiseren van “Op Weg Naar de A2”. We willen verbetering van het fietsnetwerk voor forensen, recreanten en scholieren. Aanleg van een fietspad van Sterksel naar Leende, een dubbelzijdig fietspad van Heeze naar Geldrop. PVOJ wil het gebruik van de fiets aantrekkelijker maken. Op plaatsen waar van toepassing is, maatregelen nemen zodat de auto te gast.is Sluiting van de spoorwegovergang Leenderweg-Oude Stationstraat te Heeze is voor ons niet bespreekbaar. Wegenstructuur/inrichting van wegen aanpassen in de kernen, veilige en toegankelijke wegen. Het veiligheidsgevoel van onze burgers verdient constante aandacht. De wijkagent speelt hierin een belangrijke rol en moet voor zijn /haar taak 100% inzetbaar zijn. Het aanspreekpunt van de politie moet blijven bestaan.

3.Zorg

Het uitgangspunt moet het leveren van zorg op maat zijn passend bij de persoon en het gezin. Geld mag op voorhand geen struikelblok zijn om deze zorg te leveren. De resultaten van de geleverde zorg en of het efficiënt gebeurt moet geregeld gemonitord worden zoveel mogelijk met de inbreng van diegenen die zorg ontvangen. Ook moet er geregeld gekeken worden of er voldoende kennis en vaardigheden zijn bij diegenen die moeten beslissen over de zorg die nodig is.  

In de jeugdzorg mogen aanbestedingen niet leiden tot steeds wisselende zorgaanbieders vanwege de financiën. Er moet ook oog zijn voor de gevolgen van wisselingen voor diegenen die zorg ontvangen.  PVOJ is voor continuïteit en meerjarige contracten met zorgaanbieders om te voorkomen dat zorgtrajecten onnodig lang worden en er terugval plaats vindt.  

Complexe jeugdzorg moet zo snel mogelijk opgestart worden. Onnodige vertraging door bureaucratie moet vermeden worden. Plaatselijke zorgcorporaties moeten meer gewaardeerd worden en daar waar mogelijk/ nodig is financieel in staat worden gesteld hun werkzaamheden te kunnen doen.

4.Wonen

We willen dat er gebouwd wordt voor de lokale behoefte met een goede mix van koop- en betaalbare huurwoningen. Hierbij hebben we met name oog voor sociale woningbouw voor starters, singles, senioren en mensen met een beperking. We stellen ons soepel op bij realisatie van (mantel)zorgwoningen. Hoogbouw past niet in onze gemeente. Ook buiten de Bulders moet bouwen mogelijk blijven. Woningbouw in alle kernen voor senioren en starters heeft prioriteit. Bij leegstand van winkelpanden moet goed bekeken worden of de mogelijkheid aanwezig is het pand voor bewoning geschikt te maken is. Splitsen van grote woningen/boerderijen zien wij ook als een mogelijkheid voor het oplossen van de woningbehoefte. Wij zijn voor zover mogelijk het legaliseren van gesplitste woningen/stallen etc. PVOJ vindt dat onze gemeente ook serieus naar andere, nieuwe woonvormen (o.a. Tiny Houses) moet kijken.Dergelijke experimenten moeten mogelijk gemaakt worden en is mogelijk een oplossing voor eenpersoonshuishoudens en starters met een kleine beurs. Bij (particuliere) bouwprojecten moet een eerlijke en transparante toewijzing van woningen zijn.

5.Wij willen gezellige, groene en levendige kernen

We willen dat er voordat er onomkeerbare beslissingen genomen worden, dat eerst een centrumplan voor Heeze wordt opgesteld moet worden, samen met de ondernemersvereniging en omwonenden. In het centrumplan Heeze moet ruimte gecreëerd worden voor beperkte woningbouw, sociale activiteiten en evenementen. Bij de inrichting moet er rekening mee gehouden worden dat de Parade kan trekken en activiteiten voor de Brabantse Dag kunnen plaats vinden. Er dient voldoende parkeerruimte te zijn, zeker voor de bewoners in en in de omgeving van het plan.

Nu in Heeze en Leende een mooi dorpshuis is gerealiseerd moet er in Sterksel ook aandacht zijn voor Valentijn dat up te date moet worden.

Het centrum van Leende moet opgeknapt worden zodat er een levendig en aantrekkelijk plein ontstaat waar het goed vertoeven is.

Terugkeer van een kiosk in Heeze en Leende pleiten wij voor. Jaarlijkse evenementen, zoals kermis en jaarmarkt etc. moeten kunnen plaatsen in het centrum van de kernen.  Behoud van voorzieningen in de kernen en daar waar mogelijk is uitbreiding.is van belang tot behoud van de kernen

Er moet aandacht zijn voor het goed functioneren van de Dorpshuizen en daar van toepassing dient er financiële ondersteuning te komen.

6.Landbouw.

We vinden zowel natuur, milieu en de volksgezondheid belangrijk. We zijn voorstander voor het creëren van een leefomgeving waarin alle aspecten samen gedijen door gezamenlijke aanpassingen en innovaties. De agrarische sector is samen met de natuur immers de stoffeerder van het prachtige buitengebied dat onze gemeente rijk is. Wij willen agrariërs ondersteunen bij de transitie naar duurzamere vormen van landbouw en nieuwe bronnen van inkomsten. Een goede belangenafweging tussen agrarische bedrijven en het stimuleren van de kwaliteit van het milieu is voor ons van groot belang. Leefomstandigheden voor wilde planten, insecten, vogels en andere dieren moeten verbeterd worden. We willen meer capaciteit voor toezicht om overtredingen van milieuvergunningen, criminele activiteiten en afvaldumpingen tegen te gaan. Landbouwgronden niet inzetten voor zonneparken. Wij willen de agrariërs betrekken bij natuurontwikkeling en agrariërs die meewerken aan natuur inclusieve landbouw faciliteren. 

7.Economie

Bedrijvigheid moet aansluiten op de sterke punten en de schaal van Heeze-Leende. Een regionale visie moet helder maken wat wel en niet past. We willen een gevarieerd winkelaanbod, creatieve aanpak van leegstand, kleinschalige industrie op onze industrieterreinen. Milieubelastende en/of verkeer-intensieve bedrijven moeten naar bestaande op- en afritten van de snelwegen verplaatst worden. De gemeente kan nog meer van toerisme profiteren door o.a. verbetering van recreatieve fiets- en wandelpaden en meer horecavoorzieningen. Wij wille recreatieve wandel en fietsroutes uitbreiden, wandel en fietspaden beter onder houden, kleinschalige verblijfsmogelijkheden toestaan en plaatsen van watertappunten op strategische punten in het recreatiegebied.

8.Natuur, Milieu en Gezondheid 

We willen kwalitatief beter groen met bloemrijke bermen en plantsoenen. Bescherming van Natura 2000-gebieden moet consequent worden nageleefd. Groen erfgoed, zoals de pastorietuin in Heeze, moet beter beschermd worden. Het aantal op de gemeentelijke lijst staande waardevolle bomen moet vergroot worden om ongewenste kap te voorkomen. Meer groen in de kernen, in centrums van de kernen en bij dorpsingangen o.a. bij rotondes. Goed groenbeheer is belangrijk o.a. onderhoud trottoirs en bermen.

9.Cultuur

We zijn trots op ons lokale culturele erfgoed en zorgen daar goed voor. Wij willen dat er een cultuurnota komt. Hierin maken we zichtbaar wat we onder cultuur verstaan en welke ondersteuning we vanuit de gemeente kunnen bieden om het aanwezige cultuuraanbod te versterken en waar mogelijk uit te breiden. Verenigingen stimuleren o.a. de Brabantse Dag. Jongeren stimuleren en activeren om deel te nemen aan activiteiten.

Gezien de financiële ondersteuning die de Brabantse Dag krijgt moet ernaar gekeken worden waar de Carnavalsverenigingen eventueel extra middelen kunnen krijgen en waar ze gefaciliteerd kunnen worden. In overleg met de carnavalsbesturen bekijken we of er behoefte is aan bouwplaatsen.

10.Bestuur

Een integer, toegankelijk, transparant en controleerbaar gemeentebestuur is erg belangrijk. We willen een RAAD brede coalitie waarbij collegevoorstellen niet vooraf dichtgetimmerd zijn met de coalitiepartijen maar open besproken worden met de gehele raad. Minder besloten vergaderingen.

11.Inspraak

We willen dat burgers meer te zeggen krijgen over de plek waar ze wonen, werken en ontspannen. In plaats van eerst plannen te maken en daarna pas hun mening te vragen, willen we hen eerder bij planvorming betrekken. Complete en goed toegankelijke informatie (ook digitaal) is daarbij onmisbaar. Mensen moeten ervaren dat er naar hen geluisterd wordt. Initiatieven van burgers moeten worden gestimuleerd en gefaciliteerd. PVOJ wil blijven werken aan een goede communicatie met burgers zodat ze van af het begin mee genomen worden in trajecten waar ze zich bij betrokken voelen. Denk aan burgerparticipatie, dorpsraden etc. Tijden veranderen zo ook het openbaar bestuur. Wij willen gebruik maken van de kennis en expertise van onze burgers. Meer vrijheid en kansen voor inwoners om zelf initiatieven van de grond e krijgen. Voorbeelden: Centrumplan Leende en Heeze, Milieu Sterksel.

12.Bestuurlijke toekomst

We willen intensiever gaan samenwerken met andere gemeenten. Dit om de complexe taken op het gebied van zorg, verkeer, bedrijvigheid en leefbaarheid van kernen en buitengebied goed te kunnen blijven uitvoeren. Hierover moet een open discussie gevoerd worden. De identiteit van alle kernen moet behouden kunnen blijven. Ook Heeze moet een dorpsraad krijgen.

De discussie/onderzoek “Stip op de Horizon” moet duidelijkheid geven wat de toekomst voor onze gemeente is, waarbij herindeling een belangrijke overweging kan zijn. Gaan we naar een intensievere samenwerking in A2 verband of zit de herindeling er aan te komen. Wij sluiten dat niet uit.

Uit onderzoek en overleg met de A2 gemeenten moet blijken hoe de toekomst is voor onze gemeente. Gaan we meer samenwerken in GRSA2 verband of is een herindeling noodzakelijk.