Nieuws

ONZE REACTIE OP DE KADERNOTA

Kadernota 2022-2025

 

Heeze-Leende,  juni 2021.

Dank aan de samenstellers van deze kadernota.

Een kadernota die een negatieve ontwikkeling laat zien ook na de meicirculaire en er zijn nog andere onzekerheden die het tekort nog in positieve of negatieve zin kan beïnvloeden.Een negatieve kadernota noopt ons zorgvuldig te kijken wat moet, wat noodzakelijk is en wat eventueel op een later moment uitgevoerd kan wordenHet tekort van deze kadernota kan ,wat betreft de Partij Voor Oud en Jong, gedeeltelijk opgelost worden door een gedeelte van de algemene reserve in te zetten. Dat is voor de  Partij Voor Oud Jong wel een optie.

De vraag komt steeds naar voren, moeten we ons beraden op de toekomst. Gaan we naar een bredere samenwerking in GRSA2 verband of is de herindeling in zicht. Het goed en zorgvuldig doorlopen van het proces “Stip op de Horizon” zal ons hier duidelijkheid moeten geven.

Uitbreiding van de formatie voor de griffie per 1-1-2022 naar 1,6 fte kan onze goedkeuring krijgen.

De bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkende A2 gemeenten ,de GRSA2, stijgt jaarlijks. PVOJ maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en wij vragen ons af wanneer stopt dit. Is het advies in het eindrapport “GRSA2 duurzaam en robuust”, beëindig per direct de financiële taakstelling, een signaal?

Wettelijke taken dienen overeenkomstig de wettelijke regels uitgevoerd te worden.

Beleidstaken zoals: Woning behoefte onderzoek, buutbemiddeling, bijdrage GRSA2,voorbereiding duurzaamheid, met name deelname  aan het klimaatportaal, hanging baskets,, voorbereiding energiecorridor kan wat PVOJ betreft besproken worden hoe hiermee om te gaan.   

Wat zeker onder handen genomen moet worden in de komende periode is:

Controle bij belastingplichtige toeristenbelasting.. Wij denken dat het goed is een signaal af te geven wat mogelijk tot  een hogere opbrengst aan toeristenbelasting geeft.

Een voorbereidingskrediet fietspad Geldropsweg is noodzakelijk. Al jaren gaat het over een dubbelzijdige fietspad van Heeze naar Geldrop. Voor de veiligheid voor schoolgaande kinderen , maar zeker ook voor de overige fietsers. Voor PVOJ is het nu tijd stappen te maken.

Voor De Reconstructie van Ginderover en de Somerenseweg maken wij graag middelen vrij. De gesteldheid van deze weg is slecht.

Zo ook mag de kwaliteit van het fietspad Strabrechtse heide verbeterd worden. Het pad kan dan weer deel uit maken  van een fietspadenknooppunt .

Zo zijn er nog meer wegen die snel aan onderhoud toe zijn o.a. Eikenlaan, Leende, Boschlaan ,Heeze. PVOJ ziet graag , op korte termijn  , zeker voor de begrotingsbehandeling een overzicht van de onderhoudsstaat van wegen en welke planning er voor onderhoud is. Zodat wij er bij de begrotingsbehandeling rekening mee kunnen houden.

Bij de Boschlaan willen we even stil staan. Deze weg is al lang bij velen een doorn in het oog. Hij wordt veel gebruikt door schoolgaande kinderen en recreanten. Met enige regelmaat komt de Boschlaan op de agenda , maar er gebeurt niets. PVOJ wil nu snel aktie zien. Het verwondert ons dat het CDA in de rondvraag er een vraag over stelt terwijl wij er in de werkgroep verkeer  een afspraak over hadden gemaakt. Vraag hoe staat het met de evt. plannen/overleg tot verbetering van deze weg. Op deze vraag hebben we graag voor de behandeling in 2e termijn een duidelijk antwoord. Afhankelijk van het antwoord  zullen wij met andere partijen  een motie indienen.

Er is al de nodige aandacht aan de centrumontwikkeling van Heeze besteed.

Na diverse onderzoeken is het nu tijd voor zichtbare resultaten. Waar zeker oog voor moet zijn is voor de fietsers en voetgangers, dat die zich veilig door het centrum van Heeze kunnen begeven.

De dorpshuizen in Leende, de Schammert, Het Perron in Heeze voldoen aan de eisen van deze tijd en dragen bij aan een leefbare kern en goed sociaal contact van de inwoners. Nu Dorpshuis Valentijn in Sterksel nog.  Een functionele aanpak zoals vermeld in deze kadernota ziet PVOJ ook als noodzaak.. Belangrijk voor Sterksel is dat het dorpshuis Valentijn een centrale rol in deze kern kan blijven vervullen .

Voor het vestigen van een nieuwbouw politiepost op Biesven te Leende moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. PVOJ werkt hier aan graag mee. Met de nieuwbouw van een politiepost zijn op deze locatie bijna alle hulpposten gevestigd. Graag herinneren wij er aan dat destijds op aandringen van  De Partij Voor Oud en Jong de calimiteitenstraat , de 2e uitrit voor deze posten, tot stand is gekomen en wij nu tevreden te zijn,  te kunnen constateren dat de hulpverlening goed geregeld is.

De gemeente als eigenaar van vastgoed heeft een voorbeeldfunctie bij verduurzaming. PVOJ ontvangt graag , op korte termijn, als het kan voor de behandeling in 2e termijn van deze kadernota, het Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan ter beoordeling wat op korte termijn voor verduurzaming op vastgoed kan worden ingezet.

 Tot zover onze bijdrage in de 1e termijn.

Fractie Partij Voor Oud Jong

F.M.P. Maas